Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 544.000,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością i w związku z tym ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 21.03.2024 r. do godz. 15.30.

Warunkiem udziału w rekrutacji osoby z niepełnosprawnością jest złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu) wraz z kopią aktualnego orzeczenia (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie) i Kartą zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu (załącznik nr 8 do Programu).

 

 

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez siebie miejsc, czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 36 mieszkańców Miasta Lubartów – w tym: dzieci do 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie: o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Program realizowany będzie do 31.12.2024 r.