Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 544.000,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.  

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy Programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez siebie miejsc, czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2024 objętych zostanie 36 mieszkańców Miasta Lubartów – w tym: dzieci do 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie: o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Program realizowany jest do 31.12.2024 r.

Rekrutacja:

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/213-ogloszenie-naboru-uczestnikow-do-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024

Rozeznanie środowiska:

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/201-ogloszenie-o-rozeznaniu-srodowiska-do-udzialu-w-programie-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024