Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 113.400,00 zł, na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Nabór uzupełniający prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do wyczerpania wolnych miejsc.

Program realizowany będzie do 31.12.2024 r.

Program „Opieka 75+” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w związku z realizacją Programu „Opieka 75+”.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art.6 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie.

Flaga i Godło

W  dniu 14 marca 2024 r. Uchwałą Nr LXVI/463/2024 Rady Miasta  Lubartów przyjęto do realizacji Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi „opieki na odległość” w roku 2024, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do wyczerpania wolnych miejsc.

W  dniu 14 marca 2024 r. Uchwałą Nr LXVI/463/2024 Rady Miasta  Lubartów przyjęto do realizacji Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi „opieki na odległość” w roku 2024, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 24.05.2024 r. do godz. 15.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie pracuje w dniu 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek).

 

godlo.jpg

Gmina Miasto Lubartów zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 344.000,00 zł.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Miasto Lubartów w 2024 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 113.400,00 zł, na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 05.04.2024 r.

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest złożenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie rekrutacji do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 544.000,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością i w związku z tym ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 21.03.2024 r. do godz. 15.30.

Warunkiem udziału w rekrutacji osoby z niepełnosprawnością jest złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu) wraz z kopią aktualnego orzeczenia (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie) i Kartą zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu (załącznik nr 8 do Programu).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2025” za rok 2023. MOPS w Lubartowie jako koordynator realizacji ww. Programu, zwraca się z prośbą o sporządzenie sprawozdania z działań podejmowanych przez Realizatorów Programu w 2023 r., które jednocześnie tożsame są z zadaniami objętego analizą Programu (poniżej tabele, które będą pomocne przy sporządzaniu sprawozdania).

Załączniki:
Pobierz plik (Program Wspierania Rodziny 2023-2025.pdf)Program Wspierania Rodzinny 20023-2025[ ]2771 kB
Pobierz plik (Tabele.zip)Tabele PWR[Pobierz]212 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Ulotka nowa czyste powietrze.pdf)Ulotka nowa czyste powietrze.pdf[ ]5331 kB