Obrazek przykładowy. Bez treści

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny towarzyszy rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych związanych z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspiera także rodziców, którzy utracili pełnię władzy rodzicielskiej i mają szansę odzyskać prawo do opieki nad dziećmi.

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.

Obrazek przykładowy. Bez treści

Dodatek gazowy to refundacja podwyżki VAT za gaz, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw. 

O refundację mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. Dodatek gazowy nie należy się tym, którzy wykorzystują gaz np. tylko w kuchni, do gotowania lub do podgrzewania gazem wody użytkowej.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu lub mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kolejnym ważnym warunkiem jest kryterium dochodowe.

Obrazek przykładowy. Bez treści

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze” powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Obrazek przykładowy. Bez treści

Od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązuje wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wprowadzony załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXX/211/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 10 maja 2021 r. oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów, który został wprowadzony załącznikiem nr 2 do ww. uchwały.

Zarządcy budynków albo inne osoby uprawnione do pobierania opłat za lokale mieszkalne potwierdzają informacje zawarte w pkt 2 – 5 oraz pkt 7 i 10 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Od dnia 1 lipca 2021 r. zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania opłat za lokal mieszkalny potwierdza wydatki za ostatni miesiąc tj. miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja_o_dochodach_gospodarstwa_domowego.pdf)Pobierz[Deklaracja o dochodach gospodarstwa]381 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.pdf)Pobierz[Wniosek o dodatek mieszkaniowy]87 kB
Pobierz plik (Zaswiadczenie_wydane_dla_potrzeb_dodatkow_mieszkaniowych.pdf)Pobierz[Zaświadczenie]190 kB

Obrazek przykładowy. Bez treści

Komu przysługuje?

1. Przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

2. Osoba uprawniona, to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.  

Obrazek przykładowy. Bez treści

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są między innymi:

osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.


Wysokość świadczenia rodzicielskiego – 1000 zł miesięcznie

 

Obrazek przykładowy. Bez treści

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Lubartów przysługuje w formie:
- stypendium szkolnego
- zasiłku szkolnego

Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Obrazek przykładowy. Bez treści

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego zatrudnia psychologa i specjalistę pracy z rodziną.

Specjalista pracy z rodziną prowadzi szeroko rozumiane poradnictwo obejmujące problemy dotyczące funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych, wspiera osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, w tym dotkniętych przemocą; prowadzi rozmowy wspomagające działania rodziny w budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych obejmujących takie sfery życia jak: przygotowanie do życia w rodzinie, problemy małżeńskie, więzi międzypokoleniowe, kulturę życia rodzinnego, wychowanie i opiekę nad dzieckiem. Do obowiązków specjalisty pracy z rodziną należy także podejmowanie interwencji, w tym w środowisku zamieszkania klientów, w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie, a przede wszystkim w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka. 

 

Obrazek przykładowy. Bez treści

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) i osobie uczącej się (osoba ucząca się to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza:

674,00 zł,
764,00 zł w przypadku gdy, członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obrazek przykładowy. Bez treści

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł.