Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-17.
Data publikacji strony internetowej: 2022-12-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Matuszak-Budzka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8554450. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie składa się z dwóch segmentów.

Do pierwszego z nich wejście na posesję Ośrodka ulokowane jest od strony ul. 3-go Maja, prowadzi do niego bramka, przy której umiejscowione są schody oraz pochylnia dla niepełnosprawnych, natomiast drzwi wejściowe do budynku znajdują się na terenie płaskim.
Do drugiego segmentu prowadzą dwa wejścia, pierwsze wejście znajduje się na terenie płaskim od strony ul. 3-go Maja, natomiast drugie wejście usytuowane jest od strony placu wewnętrznego Ośrodka, znajdującego się po przeciwnej stronie budynku i prowadzą do niego schody oraz pochylnia dla niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części budynku prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołazu. W budynku nie ma windy.

Na placu wewnętrznym Ośrodka wyznaczone są miejsca parkingowe. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W żadnym z segmentów nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.