Gmina Miasto Lubartów zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 344.000,00 zł.

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 544.000,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.  

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 113.400,00 zł, na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. 

Program „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego oraz do opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w formie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie realizuje Program świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i planuje objąć wsparciem 13 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym oraz 1 opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalnie do 162 godzin w trakcie trwania Programu.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Program realizowany jest do 31.12.2024 r.

W dniu 14 marca 2024 r. Uchwałą NR LXVI/463/2024 Rady Miasta Lubartów przyjęto do realizacji Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi "opieki na odległość" w roku 2024, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Program „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany ze środków  Funduszu Solidarnościowego, którego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa. Gmina Miasto Lubartów realizuje Moduł II. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu  zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. oraz zakup w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Program „Opieka 75+” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w związku z realizacją Programu „Opieka 75+”.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art.6 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy m. in. w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.