Bilet kredytowany jest rodzajem zasiłku celowego w formie niepieniężnej. Może być przyznany osobom bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, które muszą udać się do innej miejscowości celem załatwienia ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych. W przypadku odmowy przyznania biletu kredytowanego ustawa wymaga wydania decyzji administracyjnej, ale bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Bilet kredytowy uprawnia do przejazdu wyłącznie w klasie drugiej, pociągami osobowymi lub pośpiesznymi, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie ma innego połączenia niż pociąg pospieszny.

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późń. zm.) każda osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Schronienie udzielane jest poprzez tymczasowe przyznanie miejsca w noclegowni, ogrzewalni, schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Skierowanie do placówek zapewniających schronienie odbywa się za zgodą osoby kierowanej, a pobyt w nich jest dobrowolny. Udzielenie schronienia następuje w drodze decyzji administracyjnej, po wcześniejszym przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca pobytu osoby bezdomnej, rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.” Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i poprzedzane jest wnikliwą oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

 

Pomoc w formie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wnioskodawca może otrzymać, jeżeli spełnione zostaje kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty 719 zł, a dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 600 zł) oraz kiedy osoba nie ma możliwości ubezpieczenia z innego tytułu.

Jedną z możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest pobieranie z ośrodka pomocy społecznej zasiłku stałego. OPS opłaca wówczas składkę przez taki okres, na jaki przyznano świadczenie w formie zasiłku stałego.

Ośrodek Pomocy Społecznej może opłacać również składkę na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług społecznych, opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

 

Realizacja poradnictwa specjalistycznego wynika przede wszystkim z zapisu w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art.46:
„1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Sprawienie pogrzebu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego. Gmina Miasto Lubartów Uchwałą XXXVI/227/09 Rady Miasta Lubartów z dnia 16 października 2009 r. uregulowała sposób sprawienia pogrzebu. Zgodnie z ww. Uchwałą sprawienie pogrzebu zostaje powierzone Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubartowie i następuje ono na podstawie aktu zgonu, po rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego.

1) Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.
2) Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku.
3) Pomoc przyznawana w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego – nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.

 

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Przyznanie posiłku to obowiązkowe zadanie własne gminy. Posiłek może być przyznany poprzez jego zakup na przykład w stołówce, a także poprzez pokrycie kosztu posiłku wydawanego dziecku w szkole lub osobie dorosłej np. w placówce dziennego pobytu.

Pomoc w formie posiłku przysługuje osobie, która za pomocą własnych starań nie jest w stanie zapewnić go sobie oraz dzieciom i młodzieży w okresie nauki szkolnej.

Aby uzyskać pomoc w tej formie należy złożyć wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.

 

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych jest odpłatny. Wysokość odpłaty uzależniona jest od dochodu osoby kierowanej, zgodnie z Uchwałą Nr XV/120/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2020 r., poz.132).

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, charakteryzuje się tym, że jest skoncentrowana na konkretnym problemie, który należy jak najszybciej rozwiązać.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

 

Zgodnie z ustawą praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna prowadzona jest:
- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Powyższe usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych reguluje art. 50, art 50a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc rzeczowa jest realizowana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej, jest świadczeniem niepieniężnym. Świadczenie to wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc.


Klienci tut. Ośrodka Pomocy Społecznej mogą korzystać z m.in. następujących form pomocy rzeczowej:
• obiady dla dzieci w szkołach na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym;
• wydawanie skierowań na pomoc żywnościową w ramach Programu FEAD.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.