Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 113.400,00 zł, na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. 

Program „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego oraz do opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w formie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie realizuje Program świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i planuje objąć wsparciem 13 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym oraz 1 opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalnie do 162 godzin w trakcie trwania Programu.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Program realizowany jest do 31.12.2024 r.

Rekrutacja:

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/214-ogloszenie-naboru-uczestnikow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2024

Ogłoszenie o rozeznaniu środowiska:

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/206-ogloszenie-o-rozeznaniu-srodowiska-do-udzialu-w-programie-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024