W dniu 14 marca 2024 r. Uchwałą NR LXVI/463/2024 Rady Miasta Lubartów przyjęto do realizacji Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi "opieki na odległość" w roku 2024, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Wsparciem zostanie objętych 30 lubartowskich seniorów w wieku 60+ którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.