Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 113.400,00 zł, na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 05.04.2024 r.

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest złożenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie rekrutacji do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego oraz do opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w formie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie realizuje Program świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i planuje objąć wsparciem 13 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym oraz 1 opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalne do 162 godzin w trakcie trwania Programu.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Program realizowany będzie do 31.12.2024 r.