Obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego określa art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada jako zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

 Zespół Interdyscyplinarny powołuje burmistrz. Podstawą do powołania i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumień między burmistrzem a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu interdyscyplinarnego. Zawarcie porozumienia ma istotny wpływ na działanie zespołu interdyscyplinarnego w kontekście zapisu, iż członkowie zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego został określony w ustawie, poprzez wyszczególnienie podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Są to przedstawiciele:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowych,
- oraz kuratorzy sądowi.


Zgodnie z cyt. ustawą w skład zespołu mogą wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż w/w podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzeniem nr VIII/728/2021 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 16 sierpnia 2021 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie w składzie:

1. Małgorzata Oniszko – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie,

2. Małgorzata Strukowicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie,

3. Katarzyna Kosior – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie,

4. Krystyna Bajda – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie,

5. Anna Kuszner – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie,

6. Radosław Dawidek – Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie,

7. Mariusz Mariusz Barszczewski – Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie,

8. Halina Zdunek – II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie,

9. Małgorzata Kubicka – Szkoła Podstawowa Nr 1 im,. Ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie,

10. Sylwia Oleszko – Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie,

11. Agnieszka Brześcińska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,

12. Bożena Stępień – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II w Lubartowie,

13. Irena Karpińska – Sąd Rejonowy w Lubartowie,

14. Arkadiusz Luniak – Sąd Rejonowy w Lubartowie,

15. Katarzyna Świerszcz-Dobosz – Prokuratura Rejonowa w Lubartowie.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Rada Miasta w drodze uchwały. Podjęcie uchwały winno być więc pierwszym krokiem w procedurze tworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Obowiązujący akt dotyczący praktycznego sposobu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie stanowi Uchwała Nr VII/41/11 Rady Miasta Lubartów z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.


Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Powołanie składu grupy roboczej stanowi kompetencje Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do każdej prowadzonej procedury NK powoływana jest odrębna grupa robocza. Stały trzon grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie stanowi:

- specjalista pracy z rodziną, którego zadaniem jest koordynowanie pracy grupy roboczej

- pracownik socjalny – z danego rejonu opiekuńczego pracy socjalnej, w którym zamieszkuje rodzina objęta procedurą NK

- dzielnicowy policji.

Problematyka występująca w rodzinie, w której wszczęto procedurę NK określa powołanie do grupy roboczej kolejnych członków np.: - psychologa, - pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, - kuratora sądowego, - psychologa lub pedagoga szkolnego, czy innych osób, których kompetencje zawodowe pomogą w rozwiązaniu problemu przemocy w danej rodzinie.

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie mieszczący się pod adresem: ul. 3 Maja 24 A.

Dane kontaktowe: MOPS Lubartów tel. 81 855-44-50, 81 852-60-44, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..