Obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego określa art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada jako zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

 Zespół Interdyscyplinarny powołuje burmistrz. Podstawą do powołania i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumień między burmistrzem a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu interdyscyplinarnego. Zawarcie porozumienia ma istotny wpływ na działanie zespołu interdyscyplinarnego w kontekście zapisu, iż członkowie zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego został określony w ustawie, poprzez wyszczególnienie podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Są to przedstawiciele:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowych,
- oraz kuratorzy sądowi.


Zgodnie z cyt. ustawą w skład zespołu mogą wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż w/w podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzeniem nr VIII/728/2021 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 16 sierpnia 2021 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie w składzie:

1. Małgorzata Oniszko – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie,

2. Małgorzata Strukowicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie,

3. Katarzyna Kosior – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie,

4. Krystyna Bajda – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie,

5. Anna Kuszner – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie,

6. Radosław Dawidek – Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie,

7. Mariusz Mariusz Barszczewski – Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie,

8. Halina Zdunek – II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie,

9. Małgorzata Kubicka – Szkoła Podstawowa Nr 1 im,. Ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie,

10. Sylwia Oleszko – Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie,

11. Agnieszka Brześcińska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,

12. Bożena Stępień – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II w Lubartowie,

13. Irena Karpińska – Sąd Rejonowy w Lubartowie,

14. Arkadiusz Luniak – Sąd Rejonowy w Lubartowie,

15. Katarzyna Świerszcz-Dobosz – Prokuratura Rejonowa w Lubartowie.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Rada Miasta w drodze uchwały. Podjęcie uchwały winno być więc pierwszym krokiem w procedurze tworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Obowiązujący akt dotyczący praktycznego sposobu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie stanowi Uchwała Nr VII/41/11 Rady Miasta Lubartów z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.


Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Powołanie składu grupy roboczej stanowi kompetencje Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do każdej prowadzonej procedury NK powoływana jest odrębna grupa robocza. Stały trzon grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie stanowi:

- specjalista pracy z rodziną, którego zadaniem jest koordynowanie pracy grupy roboczej

- pracownik socjalny – z danego rejonu opiekuńczego pracy socjalnej, w którym zamieszkuje rodzina objęta procedurą NK

- dzielnicowy policji.

Problematyka występująca w rodzinie, w której wszczęto procedurę NK określa powołanie do grupy roboczej kolejnych członków np.: - psychologa, - pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, - kuratora sądowego, - psychologa lub pedagoga szkolnego, czy innych osób, których kompetencje zawodowe pomogą w rozwiązaniu problemu przemocy w danej rodzinie.

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie mieszczący się pod adresem: ul. 3 Maja 24 A.

Dane kontaktowe: MOPS Lubartów tel. 81 855-44-50, 81 852-60-44, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..