Bilet kredytowany jest rodzajem zasiłku celowego w formie niepieniężnej. Może być przyznany osobom bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, które muszą udać się do innej miejscowości celem załatwienia ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych. W przypadku odmowy przyznania biletu kredytowanego ustawa wymaga wydania decyzji administracyjnej, ale bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Bilet kredytowy uprawnia do przejazdu wyłącznie w klasie drugiej, pociągami osobowymi lub pośpiesznymi, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie ma innego połączenia niż pociąg pospieszny.

 

 

 

1. Miejsce załatwienia sprawy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21-100 Lubartów ul. 3 Maja 24 A tel. 81 855 44 50 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. fax: 81 855 45 47

2. Podstawa prawna:

* art. 17 ust. 1 pkt 8,art. 39 art.101, art. 102, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).
* art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000,2185).

3. Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej o odmowie świadczenia (art. 104 KPA)

4. Wymagane dokumenty:

* Protokół z ustnego zgłoszenia o udzielenie pomocy lub pisemny wniosek.

* Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.

* Wnioskodawca wraz z wnioskiem może złożyć dokumenty według wzorów stanowiących załączniki w pkt. 10.

* Inne dokumenty potwierdzające sytuacje osoby, rodziny

 

5. Dokumenty uzyskiwane w czasie postępowania:

* W razie ustnego zgłoszenia - protokół.

* Dokumenty o których mowa w pkt 10 w przypadku niedołączenia ich do wniosku.

* Inne dokumenty potwierdzające sytuację osoby lub rodziny.

6. Opłaty : Postępowanie nie podlega opłatom.
7. Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie potniej niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
8. Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu wydającego decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

9. Załączniki – wzory zaświadczeń i oświadczeń
 1. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym.
 2. Wzór zaświadczenia o wynagrodzeniu.
 3. Wzór oświadczenia o wysokości wynagrodzenia.
 4. Wzór oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy zlecenia.
 5. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu jednorazowego.
 6. Wzór oświadczenia o wysokości dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).


Pobierz oświadczenia o dochodach:


Oświadczenie - dochód jednorazowy
Oświadczenie o stanie majątkowy
Oświadczenie o wynagrodzeniu