Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późń. zm.) każda osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Schronienie udzielane jest poprzez tymczasowe przyznanie miejsca w noclegowni, ogrzewalni, schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Skierowanie do placówek zapewniających schronienie odbywa się za zgodą osoby kierowanej, a pobyt w nich jest dobrowolny. Udzielenie schronienia następuje w drodze decyzji administracyjnej, po wcześniejszym przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca pobytu osoby bezdomnej, rodzinnego wywiadu środowiskowego.