W  dniu 14 marca 2024 r. Uchwałą Nr LXVI/463/2024 Rady Miasta  Lubartów przyjęto do realizacji Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi „opieki na odległość” w roku 2024, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 24.05.2024 r. do godz. 15.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie pracuje w dniu 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek).

 

godlo.jpg

Gmina Miasto Lubartów zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 344.000,00 zł.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Miasto Lubartów w 2024 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 113.400,00 zł, na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 05.04.2024 r.

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest złożenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie rekrutacji do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 544.000,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością i w związku z tym ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 21.03.2024 r. do godz. 15.30.

Warunkiem udziału w rekrutacji osoby z niepełnosprawnością jest złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu) wraz z kopią aktualnego orzeczenia (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie) i Kartą zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu (załącznik nr 8 do Programu).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2025” za rok 2023. MOPS w Lubartowie jako koordynator realizacji ww. Programu, zwraca się z prośbą o sporządzenie sprawozdania z działań podejmowanych przez Realizatorów Programu w 2023 r., które jednocześnie tożsame są z zadaniami objętego analizą Programu (poniżej tabele, które będą pomocne przy sporządzaniu sprawozdania).

Załączniki:
Pobierz plik (Program Wspierania Rodziny 2023-2025.pdf)Program Wspierania Rodzinny 20023-2025[ ]2771 kB
Pobierz plik (Tabele.zip)Tabele PWR[Pobierz]212 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Ulotka nowa czyste powietrze.pdf)Ulotka nowa czyste powietrze.pdf[ ]5331 kB

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Przy weryfikacji kryterium dochodowego będzie brana pod uwagę wysokość dochodów danego gospodarstwa z 2022 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf)Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf[ Klauzula informacyjna]412 kB
Pobierz plik (wniosek_DO.pdf)wniosek_DO.pdf[Wniosek o dodatek osłonowy]382 kB

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus –Podprogram 2023

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż rozpoczęła się realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 -Podprogram 2023. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dystrybucją żywności i realizacją działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2023 na terenie Lubartowa zajmuje się PCK Oddział Lubartów. Żywność przekazywana będzie w budynku PCK przy ul. Jana Pawła II 14.

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta Lubartów

Zbliżający się okres zimowy oraz związane z nim spadki temperatur, zwłaszcza w nocy, to bardzo trudny czas dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, jak również rodziny niezaradnych życiowo. Trudne warunki atmosferyczne stanowią realne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także życia tych osób. Dlatego też w trosce o ich dobro niezmiernie istotne jest zaangażowanie społeczne  i wykazanie wrażliwości na los osób pozbawionych dachu nad głową, żyjących w trudnych warunkach, które nie zabezpieczają ich podstawowych potrzeb.

Zwracam się do mieszkańców miasta z apelem o zwrócenie uwagi i dostrzeżenie potrzeb osób funkcjonujących w najbliższym otoczeniu, które z uwagi na swoją trudną sytuację wymagają wsparcia innych osób. Wierzymy, że aktywna postawa społeczności lokalnej, szczególnie w stosunku do osób bezdomnych, przebywających w pustostanach, ogródkach działkowych, przystankach autobusowych, klatkach schodowych pomoże zebrać informacje o ich sytuacji, natomiast odpowiednim służbom, pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych. Zrozumienie problemu tych osób jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wyczulenia na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie tel. 81 855 44 50;
    koordynator ds. bezdomności Magdalena Targońska tel. 663 934 689;
  2. Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie tel. 47 81 252 90.

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia osób bezdomnych, kierowania ich do placówek zapewniających wsparcie oraz pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3 Maja 24A, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Liczymy na Państwa współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania służb, instytucji, organizacji oraz ludzi dobrej woli, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw okresu zimowego.