Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

 

Zasiłek okresowy ustala się:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej:
do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
• w przypadku rodziny:
do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

• kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
• kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku co wynika z art. 41 ustawy o pomocy społecznej.