Pomoc w formie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wnioskodawca może otrzymać, jeżeli spełnione zostaje kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty 719 zł, a dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 600 zł) oraz kiedy osoba nie ma możliwości ubezpieczenia z innego tytułu.

Jedną z możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest pobieranie z ośrodka pomocy społecznej zasiłku stałego. OPS opłaca wówczas składkę przez taki okres, na jaki przyznano świadczenie w formie zasiłku stałego.

Ośrodek Pomocy Społecznej może opłacać również składkę na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Aby otrzymać pomoc w formie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, należy złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej. Po przeprowadzonym postępowaniu organ wydaje decyzję.

W nagłych sytuacjach z wnioskiem o objęcie danej osoby ubezpieczeniem zdrowotnym może wystąpić także jednostka, która udzieliła świadczenia z opieki zdrowotnej (np. szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej). Wniosek taki powinien być złożony niezwłocznie po udzieleniu potrzebującemu świadczenia.

Świadczenie w tej formie przyznaje się na okres 90 dni – w przypadku osoby, która złożyła wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej okres ten rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku, kiedy zaś o ubezpieczenie dla klienta zwróciła się jednostka udzielająca świadczenia z opieki zdrowotnej, okres 90 dni zaczyna się od dnia, w którym to świadczenie zostało potrzebującemu udzielone. Jeżeli w tym 90-dniowym okresie osoba nabędzie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, należy poinformować o tym fakcie ośrodek pomocy społecznej.