Obrazek przykładowy. Bez treści

Program „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej”, zwany dalej Programem został przyjęty na posiedzeniu Rady Miasta Lubartów w dniu 23 kwietnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIV/186/13 zmienioną Uchwałą Nr XL/245/2018 z dnia 4 października 2018 r. W drodze Zarządzenia Nr VIII/429/2020 Burmistrza Miasta z dnia 1 lipca 2020 roku ustalone zostało logo Programu, wzór karty „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny Zastępczej”, wzór wniosku, wzór porozumienia oraz procedura przyznawania, wydawania i korzystania z karty.

Cele programu:

- wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych,
- promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej,
- ułatwianie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki.

Zgodnie z ww. Uchwałą, uprawnionymi do korzystania z programu są zamieszkujący na terenie miasta Lubartów:

członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, wychowujących co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje, osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności pozostające pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.


Wnioski o Lubartowską Kartę Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej dostępne i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 24A, tel. 81 852-60-32, tel. 81 852-60-33 od poniedziałku – do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Wniosek o wydanie Lubartowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej:

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_karty_3+.pdf)Wniosek: Lubartowska Karta Dużej Rodziny[Pobierz]316 kB