Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy m. in. w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Pomoc może być udzielona również w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.