Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2025” za rok 2023. MOPS w Lubartowie jako koordynator realizacji ww. Programu, zwraca się z prośbą o sporządzenie sprawozdania z działań podejmowanych przez Realizatorów Programu w 2023 r., które jednocześnie tożsame są z zadaniami objętego analizą Programu (poniżej tabele, które będą pomocne przy sporządzaniu sprawozdania).

Załączniki:
Pobierz plik (Program Wspierania Rodziny 2023-2025.pdf)Program Wspierania Rodzinny 20023-2025[ ]2771 kB
Pobierz plik (Tabele.zip)Tabele PWR[Pobierz]212 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Ulotka nowa czyste powietrze.pdf)Ulotka nowa czyste powietrze.pdf[ ]5331 kB

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Przy weryfikacji kryterium dochodowego będzie brana pod uwagę wysokość dochodów danego gospodarstwa z 2022 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf)Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf[ Klauzula informacyjna]412 kB
Pobierz plik (wniosek_DO.pdf)wniosek_DO.pdf[Wniosek o dodatek osłonowy]382 kB

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus –Podprogram 2023

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż rozpoczęła się realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 -Podprogram 2023. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dystrybucją żywności i realizacją działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2023 na terenie Lubartowa zajmuje się PCK Oddział Lubartów. Żywność przekazywana będzie w budynku PCK przy ul. Jana Pawła II 14.

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta Lubartów

Zbliżający się okres zimowy oraz związane z nim spadki temperatur, zwłaszcza w nocy, to bardzo trudny czas dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, jak również rodziny niezaradnych życiowo. Trudne warunki atmosferyczne stanowią realne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także życia tych osób. Dlatego też w trosce o ich dobro niezmiernie istotne jest zaangażowanie społeczne  i wykazanie wrażliwości na los osób pozbawionych dachu nad głową, żyjących w trudnych warunkach, które nie zabezpieczają ich podstawowych potrzeb.

Zwracam się do mieszkańców miasta z apelem o zwrócenie uwagi i dostrzeżenie potrzeb osób funkcjonujących w najbliższym otoczeniu, które z uwagi na swoją trudną sytuację wymagają wsparcia innych osób. Wierzymy, że aktywna postawa społeczności lokalnej, szczególnie w stosunku do osób bezdomnych, przebywających w pustostanach, ogródkach działkowych, przystankach autobusowych, klatkach schodowych pomoże zebrać informacje o ich sytuacji, natomiast odpowiednim służbom, pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych. Zrozumienie problemu tych osób jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wyczulenia na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie tel. 81 855 44 50;
    koordynator ds. bezdomności Magdalena Targońska tel. 663 934 689;
  2. Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie tel. 47 81 252 90.

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia osób bezdomnych, kierowania ich do placówek zapewniających wsparcie oraz pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3 Maja 24A, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Liczymy na Państwa współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania służb, instytucji, organizacji oraz ludzi dobrej woli, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw okresu zimowego.

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Gmina Miasto Lubartów w ramach ww. Programu zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. Programie prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A, 21–100 Lubartów, tel. 81 855-44-50 lub 81 852-60-34 w terminie do 10.11.2023 r. godz. 10.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie pracuje w dniu 2 listopada 2023 r. (jest to dzień wolny za 11 listopada 2023 r. ).

 

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 449.400,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Nabór uzupełniający dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną i osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w MOPS w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do wyczerpania wolnych miejsc.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCYCH ( świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) ORAZ ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie na podstawie art. 63 ust.12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz.1429) informuje, że w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390,658, 852 i 1429) i zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297, 2023 r. poz. 1429) - do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy obecnie otrzymują świadczenia opiekuńcze: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna będą mogli otrzymywać je na dotychczasowych zasadach. Dotyczy to również opiekunów, którzy nabędą prawo do świadczeń opiekuńczych do dnia 31 grudnia 2023 r.

         Osoby, które będą otrzymywały świadczenia opiekuńcze na dotychczasowych zasadach, nie mogą podjąć zatrudnienia. Opiekunowie, którzy nabędą prawo do świadczeń do 31 grudnia 2023 r. będą mogli wybrać, czy pobierają świadczenia opiekuńcze według dotychczasowych przepisów czy będą się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach.

Osoby, o których mowa powyżej zachowują prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r. również w przypadku, gdy osobie nad, którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych powyżej jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego, po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych wyżej przysługuje również po upływie okresu zasiłkowego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na który prawo zostało przyznane, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Jeżeli opiekun dziecka zdecyduje się przejść na świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach po 31.12.2023 r., nie będzie miał możliwości powrotu do pobierania świadczenia na starych zasadach. W celu przejścia na nowe świadczenie pielęgnacyjne trzeba bowiem zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego według nowych zasad.

Natomiast osoby, które po raz pierwszy będą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne po 1 stycznia 2024 r., będą otrzymywali je wg nowych zasad.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art.16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie przyznawany.

W sytuacji, gdy świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy będą wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będą stanowiły nienależnie pobrane świadczenie. Opiekun będzie zobowiązany do zwrotu takiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami. Powstanie i kwota nienależnie pobranego świadczenia przez opiekuna będzie więc zależała od osoby niepełnosprawnej i okresu przyznania jej świadczenia wspierającego. Zapobiegawczo opiekun może zwrócić się do tutejszej jednostki o zawieszenie wypłaty świadczeń od daty, od której osoba niepełnosprawna będzie ubiegać się  o przyznanie świadczenia wspierającego.

Przyznanie świadczenia wspierającego będzie miało też taki skutek, że opiekun nie będzie miał już możliwości powrotu do świadczenia pielęgnacyjnego wg starych zasad.

Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 stycznia 2024 r.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uchylony został warunek rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, co oznacza, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej w tym zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym aby otrzymać świadczenie.

Uchylony został przepis, który wskazywał kolejność osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i przepis warunkujący przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności.

Uchylono negatywną przesłankę uniemożliwiającą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej.

Ważną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli
w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością, zgodnie z którą jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100% na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

Ponadto uchylono prawo ograniczające uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, zasiłku dla opiekuna i konieczności wyboru jednego z tych świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich,

3) osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

4) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W chwili kiedy osoba z niepełnosprawnością uzyska pełnoletność świadczenie, które pobiera rodzic/opiekun nie przysługuje.

Ponadto nowym przepisem, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r. jest art. 17 ust. 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Analogiczna regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2024 dotyczyć będzie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów dotychczasowych oraz osób pobierających zasiłek dla opiekuna jednak tylko przypadków gdy śmierć osoby wymagającej opieki nastąpiła po 31 grudnia 2023 r.

Świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

 

Świadczenie wspierające

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Przyznawanie i wypłacanie świadczenia wspierającego następować będzie na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela ustawowego i realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

1. od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,

2. od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,

3. od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt .

 

Uwaga: wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym osoba wymagająca opieki:

  1. na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia  pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna,

  1. na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

- będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów w skali potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w  zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości – 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrącań na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).

Świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla danej osoby poziomu potrzeby wsparcia. W przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku a nie, jak w docelowym rozwiązaniu, od dnia posiedzenia zespołu. Takie rozwiązanie zapewni w początkowym okresie obowiązywania ustawy możliwość otrzymania przez osoby z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego za cały okres oczekiwania na wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (art. 65 ust. 3 u.ś.w.).

Świadczenie wspierające nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

1) została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

2) jest uprawniona za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

3) na osobę uprawnioną, inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Za osobę, która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie uprawnionej do świadczenia wspierającego, wspólnie z nią zamieszkującej i gospodarującej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.). Prawo do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje tylko jednej osobie.

W przypadku gdy osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego postępowanie z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, zawiesza się do czasu rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

W przypadku podjęcia zawieszonego postępowania, o którym mowa powyżej, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, ustala się po dokonaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, odpowiednio świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli osoba spełnia pozostałe warunki ustawowe.

Ponadto osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.

Więcej informacji o świadczeniu wspierającym można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej:

https:/www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierające-pytania-i-odpowiedzi

W przypadku wątpliwości dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego proszę dzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- Dział Świadczeń Socjalnych, tel: 81 852 60 45, 81 852 60 46.