Dodatek gazowy to refundacja podwyżki VAT za gaz, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw. 

O refundację mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. Dodatek gazowy nie należy się tym, którzy wykorzystują gaz np. tylko w kuchni, do gotowania lub do podgrzewania gazem wody użytkowej.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu lub mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kolejnym ważnym warunkiem jest kryterium dochodowe.

 

Kryterium dochodowe w przypadku dodatku gazowego jest takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wniosek o dodatek gazowy, czyli o zwrot VAT od rachunku za gaz, można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w 2023 roku.

Ważne! Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku trzeba załączyć:

umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię, fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne, dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.


Wniosek można składać:

osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3-go Maja 24A lub, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez platformę e PUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Przyznanie refundacji podatku VAT następuje w formie informacji przesłanej na wskazany adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Natomiast odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

 

Wnioski można składać do 31 grudnia 2023.