Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Gmina Miasto Lubartów w ramach ww. Programu zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. Programie prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A, 21–100 Lubartów, tel. 81 855-44-50 lub 81 852-60-34 w terminie do 10.11.2023 r. godz. 10.00.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w formie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

 

UWAGA!
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

 

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie: stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Program był realizowany w ubiegłych latach. Dostrzegając rosnące potrzeby w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie prowadzi rozeznanie środowiska, które pozwoli na objęcie jak największej grupy osób pomocą w ramach Programu, w którym udział jest całkowicie nieodpłatny.

 

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług opieki wytchnieniowej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Lubartów środków finansowych na realizację Programu.