W dniu 27.04.2023 r. Uchwałą Nr LIII/393/2023 Rady Miasta Lubartów przyjęto do realizacji Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi „opieki na odległość” w roku 2023, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 31.05.2023 r. do godz. 15.00.

 

W Gminie Miasto Lubartów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zaplanowano realizację MODUŁU II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych z terenu miasta Lubartowa przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

OPIS USŁUGI:
W ramach programu lubartowskim seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w::
- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (cieśnienie, temperaturę i saturację).

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 finansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa (80%) oraz środków własnych gminy (20%).
Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Do programu kwalifikowani będą Seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Lubartów, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.