Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 449.400,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i w związku z tym ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w MOPS w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do wyczerpania wolnych miejsc.

 Warunkiem udziału w rekrutacji osoby z niepełnosprawnością jest złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 (załącznik nr 7 do Programu) wraz z kopią aktualnego orzeczenia (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie) i Kartą zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu (załącznik nr 8 do Programu).

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego. Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez siebie miejsc, czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 30 mieszkańców Miasta Lubartów – w tym: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Program realizowany będzie do 31.12.2023 r.